หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (PPL)

          หลักสูตรนักบินส่วนบุคคลของโรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐาน ในด้านการบิน ตลอดจนมีทักษะ ความชํานาญในการทําการบิน และสามารถทําการบินเดี่ยวได้  เพื่อเป้าหมายหลักของหน่วยฝึกการบินพลเรือน คือการทําการบินด้วยความปลอดภัย โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์   ไฟลอิ้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรนักบินส่วนบุคคลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจ และใฝ่ หาความรู้ด้านการบิน ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการบินได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลหลักสูตร

การฝึกสอนภาคทฤษฎี (Theoretical knowledge)  132 ชั่วโมง  (วิภาวดี 64)

การฝึกสอนภาคอากาศ (Flight Training)  43 ชั่วโมง  (ท่าอากาศยานพิษณุโลก)

ระยะเวลาการศึกษา

4-5 เดือน (ขึ้นอยู่กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมและความพร้อมของผู้เข้าฝึกอบรม ไม่นับรวมสถานการณ์ผิดปกติ เช่น ความเสียหายของกาศยานที่เกิดจากอุบัติเหตุ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตร     กระทรวงศึกษาธิการ
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการบิน
 • ผ่านการตรวจสุขภาพจากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ศูนย์เวชศาสตร์ การบินพลเรือนกรุงเทพและโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

สิ่งที่ศิษย์การบินจะได้รับ

 • หนังสือเรียน JEPPESEN สําหรับ Private pilot
 • อาหารระหว่างเรียนภาคทฤษฎีที่วิภาวดี 64
 • ที่พักและอาหารระหว่างเรียนที่ จ.พิษณุโลก 
 • Flight bag
 • Flight Kneeboard
 • อื่นๆ เช่นเอกสารการเรียนเพิ่มเติม

อากาศยานที่ใช้ในการบิน

CESSNA 172

เอกสารประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว   6 รูป 
 • สำเนาบัตรประชาชน   3 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน   3 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    3 ฉบับ
 • ใบสมัคร กรอกด้วยตนเองที่สถาบันฯ   1 ฉบับ
 • สำเนาใบสำคัญทางการแพทย์ชั้นที่ 1 หรือ 2 **   3 ฉบับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง
10/11 ซอยวิภาวดีรังสิต64 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 02-1143325, 085-3293295, 095-6049999
 thaiinterflying@hotmail.com 
Thai Inter Flying
 @thaiinterflying

 

ติดต่อเรา