หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (IR)

          หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินของโรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน และนำความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ในการทำการบินด้วยความปลอดภัย โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรการบินเครื่องวัดประกอบการบินนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจ และใฝ่หาความรู้ทางด้านการบิน ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การบินด้วยเครื่องวัด ประกอบการบินได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลหลักสูตร

การฝึกสอนภาคทฤษฎี (Theoretical knowledge)    100 ชั่วโมง  (วิภาวดี 64)
การฝึกสอนภาคอากาศ (Flight Training)    21 ชั่วโมง  (ท่าอากาศยานพิษณุโลก)
การฝึกเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง (Simulator)    21.30  ชั่วโมง  (วิภาวดี 64)  

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  • เป็นผู้ถือใบอนุญุาต PPL หรือ CPL
  • เป็นผู้ถือใบสำคัญทางการแพทย์ชั้นที่ 1 หรือ 2

เอกสารประกอบการสมัคร

  • สำเนาใบอนุญาต PPL หรือ CPL    3 ฉบับ 
  • สำเนาใบสำคัญทางการแพทย์ชั้นที่ 1 หรือ 2   3 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน   3 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน   3 ฉบับ
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว    6 รูป

สิ่งที่ศิษย์การบินจะได้รับ และสิ่งอำนวยความสะดวก

  • หนังสือเรียน JEPPESEN สำหรับ Instrument Commercial และเอกสารการเรียนเพิ่มเติม
  • อาหารระหว่างเรียนภาคทฤษฎี ที่วิภาวดี 64
  • ที่พัก (พักคู่) และอาหารระหว่างเรียนที่ จ.พิษณุโลก  (กรณีต้องการที่พักเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง
10/11 ซอยวิภาวดีรังสิต64 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 02-1143325, 085-3293295, 095-6049999
 thaiinterflying@hotmail.com 
Thai Inter Flying
 @thaiinterflying

 

ติดต่อเรา