หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (CPL)

           หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีของโรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานทางด้านการบิน ตลอดจนมีทักษะ ความชำนาญในการทำการบิน

          มุ่งเน้นปลูกฝังการเป็นนักบินที่ดี ทั้งในด้านของความรู้และวินัย โดยในหลักสูตรศิษย์การบินจะได้ทำการบินเดินทางระยะไกล บินในเวลากลางคืน บินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน และทำการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ จนมีความสามารถในการประกอบอาชีพนักบินได้  โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจ และใฝ่หาความรู้ด้านการบิน ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการบินได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลหลักสูตร

การฝึกสอนภาคทฤษฎี (Theoretical Knowledge)  300 ชั่วโมง  (กรุงเทพฯ)
การฝึกสอนภาคอากาศ (Flight Training)  220 ชั่วโมง  (ท่าอากาศยานพิษณุโลก)

ระยะเวลาการศึกษา

12-14 เดือน (ขึ้นอยู่กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมและความพร้อมของผู้เข้าฝึกอบรม ไม่นับรวมสถานการณ์ผิดปกติ เช่น ความเสียหายของอากาศยานที่เกิดจากอุบัติเหตุ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตร     กระทรวงศึกษาธิการ
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการบิน
 • ผ่านการตรวจสุขภาพจากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ศูนย์เวชศาสตร์ การบินพลเรือนกรุงเทพและโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์


มาตรฐานการเรียน 
ในการผ่านการเรียนอย่างสมบูรณ์ ผู้เข้าอบรมจะต้อง

 1. มีชั่วโมงการอบรมในแต่ละบทเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเต็ม
 2. ผ่านการสอบและประเมินผลในทุกขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

สิ่งที่ศิษย์การบินจะได้รับ

 • หนังสือเรียน JEPPESEN สำหรับ Private Pilot
 • หนังสือเรียน JEPPESEN สำหรับ Multi Engine
 • หนังสือเรียน JEPPESEN สำหรับ Instrument Commercial
 • Pilot Logbook
 • เสื้อนักบินแขนสั้น 3 ตัว
 • อินทรธนู 1 ขีด / 2ขีด
 • Flight bag
 • Flight Kneeboard
 • Flight Suit 1 ชุด
 • อาหารระหว่างเรียนภาคพื้นที่ วิภาวดี 64
 • ที่พักและอาหารระหว่างเรียนที่ จ.พิษณุโลก
 • อื่น ๆ เช่น เอกสารการเรียนเพิ่มเติม

อากาศยานที่ใช้ในการบิน

CESSNA (C172)
BEECHCRAFT DUCHESS 76 (BE76)

เอกสารประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว   8 รูป 
 • สำเนาบัตรประชาชน    3 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน    3 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    3 ฉบับ
 • ใบสมัคร กรอกด้วยตนเองที่สถาบันฯ    1 ฉบับ
 • สำเนาใบสำคัญทางการแพทย์ชั้นที่ 1 หรือ 2 **     3 ฉบับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง
10/11 ซอยวิภาวดีรังสิต64 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 02-1143325, 085-3293295, 095-6049999
 thaiinterflying@hotmail.com 
Thai Inter Flying
 @thaiinterflying

 

ติดต่อเรา