RECURRENT TRAINING COURSE 

ตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 7 และ ฉบับที่ 15 ว่าด้วยเรื่องของใบอนุญาตนักบิน ได้มีข้อกำหนดในการรักษาใบอนุญาตและข้อปฏิบัติหลังจากใบอนุญาตหมดอายุว่าจะต้องทำตามขั้นตอนอย่างไรบ้าง เมื่อได้รับใบอนุญาตนักบินมาจะมีอายุ 5 ปี แต่ในระหว่างนั้นต้องมีการ Recurrent Rating อยู่ตลอดเวลา เพื่อคงความสามารถและทบทวนไม่ให้เรื้อรังทางการบิน
1. Recurrent Training ในช่วงที่ถือใบอนุญาตอยู่ มีความต้องการที่จะบินหรือเพิ่มชั่วโมงจะต้องทำการเรียนภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมง ก่อนทำการบินและบินภาคอากาศ 1:30 ชั่วโมง
2. Recurrent Night คือ การทำการบินในเวลากลางคืน จะต้องทำการบินขึ้น - ลงสนาม 3 เที่ยวบิน ภายใน 90 วัน หากเกินจะต้องทำการ Recurrent Night Rating โดยการเรียนภาคทฤษฎี 2 ชั่วโมง และภาคอากาศ 1.30 ชั่วโมง
3. Recurrent Instrument Rating คือ การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน จะต้องทำการบินด้วยอากาศยานจริงหรือเครื่องฝึกบินจำลองที่ได้รับรอง อย่างน้อย          3 ชั่วโมง ภายใน 180 วัน หากเกิน จะต้องทำการ  Recurrent Instrument Rating โดยการเรียนภาคทฤษฎี 4 ชั่วโมง และภาคอากาศ 3 ชั่วโมง
4. กรณีที่ใบอนุญาตนักบินหมดอายุ ไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่หมดอายุของใบอนุญาต จะต้องทำการเรียนภาคทฤษฎี 6 ชั่วโมง และภาคอากาศ 3 ชั่วโมง
5. กรณีที่ใบอนุญาตนักบินหมดอายุเกิน 90 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี จะต้องทำการฝึกอบรมทบทวนภาคทฤษฎี 8 ชั่วโมง และภาคอากาศ 5 ชั่วโมง
6.กรณีที่ใบอนุญาตนักบินหมดอายุมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี จะต้องทำการฝึกอบรมทบทวน ภาคทฤษฎี 12 ชั่วโมง และภาคอากาศ 7 ชั่วโมง
7.กรณีที่ใบอนุญาตนักบินหมดอายุมากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี จะต้องทำการฝึกอบรมทบทวนภาคทฤษฎี16 ชั่วโมง และภาคอากาศ 9 ชั่วโมง
8. กรณีที่ใบอนุญาตนักบินหมดอายุเกิน 4 ปี สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ว่าต้องสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหม่ เหมือนกับตอนที่ขอออกใบอนุญาตครั้งแรก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง
10/11 ซอยวิภาวดีรังสิต64 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 02-1143325, 085-3293295, 095-6049999
 thaiinterflying@hotmail.com 
Thai Inter Flying
 @thaiinterflying

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ,